Jesteśmy operatorem programu „Czyste Powietrze” w Małopolsce

(powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański)

Pomożemy Ci we wnioskowaniu, realizacji i rozliczeniu wymiany kopciucha i termomodernizacji Twojego domu

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy operatora programu „Czyste Powietrze”

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) działamy jako operator programu „Czyste Powietrze” w Małopolsce do marca 2026 r. Obszar naszego działania to trzy powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański.

Oferujemy bezpłatną pomoc w określeniu zakresu rzeczowego prac remontowych niezbędnych do realizacji w Twoim domu, pomożemy Ci też uzyskać dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację, a ponadto razem z Tobą przeprowadzimy przedsięwzięcie i rozliczymy zrealizowane zadania.

 

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami:

Łukasz Paradysz:  576 005 110,  l.paradysz@pozytywnico2.pl
Daniel Klim:  535 984 506,  d.klim@pozytywnico2.pl
Grzegorz Jurkowski:  535 986 601,  g.jurkowski@pozytywnico2.pl

Możesz  sprawdzić naszą wiarygodność na stronach: czystepowietrze.gov.plnfosigw.gov.pl/operatorzy. Ponadto nasi przedstawiciele legitymują się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW, oto wzór takiego identyfikatora:

Jesteśmy jednym z pięciu operatorów programu „Czyste Powietrze” w Małopolsce. Dowiedz się więcej o nas i o inicjatywie NFOŚiGW.

Cel programu

Zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez promowanie efektywności energetycznej tych budynków oraz bezpośrednią pomoc w realizacji przedsięwzięć w ramach 2) i 3) Części programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: PPCP) przez operatorów.

 

Konkurs dotyczy wniosków o dotację

 

Tematyka konkursu

1.Konkurs dotyczy przedsięwzięć, których celem jest udzielanie bezpośredniej pomocy beneficjentom 2) i 3) Części programu „Czyste Powietrze” (zwanymi dalej: odbiorcami wsparcia PPCP) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie wybranego przez Wnioskodawcę Regionu:
– Region 1 obejmuje powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, m. Kraków;
– Region 2 obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki, m. Tarnów;
– Region 3 obejmuje powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki;
– Region 4 obejmuje powiaty: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz;
– Region 5 obejmuje powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański.

 

2.Na terenie jednego regionu, określonego w pkt. 1), operator będzie zobligowany do wsparcia minimum 100 przedsięwzięć w ramach 2) lub 3) części PPCP.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

1.Wnioski należy składać w terminie od 07.08.2023 r. do 21.08.2023 r.
2.Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”):
– przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu, lub
– przy użyciu podpisu zaufanego złożonego na warunkach opisanych w art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).

 

3.W ramach konkursu, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, w którym może wskazać więcej niż jeden region realizacji przedsięwzięcia określony w pkt. III. 1), podając jednocześnie preferencje realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych regionach. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

 

4.We wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca dokonuje wyboru regionów realizacji przedsięwzięcia, w kolejności od regionu najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.

 

5.W przypadku, gdy wnioskodawca złoży wniosek dotyczący więcej niż jednego regionu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w więcej niż jednym regionie, wniosek ten zostaje wpisany na listę rankingową w regionie najbardziej preferowanym przez tego wnioskodawcę z zastrzeżeniem warunków opisanych w Regulaminie naboru wniosków.

6.Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

7.Listy rankingowe będą dotyczyć osobno każdego regionu określonego w Programie.

 

8.Na każdej z pięciu list rankingowych dla regionów określonych w Programie zamieszczony zostanie wyłącznie jeden wniosek z najwyższą liczbą punktów, który jednocześnie uzyska pozytywną ocenę z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby punktów (minimalnego progu).

9.Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

10.Na podstawie jednego wniosku o dofinansowanie może być zawarta tylko jedna umowa o dofinansowanie, obejmująca wyłącznie jeden z wymienionych w Ogłoszeniu o konkursie regionów, z zastrzeżeniem warunków opisanych w Regulaminie naboru wniosków.

11.W przypadku umieszczenia jednego wniosku na liście rankingowej w więcej niż jednym regionie zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, na realizację przedsięwzięcia na terenie każdego z tych regionów, zawierana jest odrębna umowa o dofinansowanie.

 

Beneficjenci (Operatorzy)

O dofinansowanie w ramach konkursu może ubiegać się podmiot, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający łącznie poniższe warunki:

1.posiada jedną z poniższych form prawnych
– stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach lub
– fundacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lub
– przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub
– kościoła lub innego związku wyznaniowego wpisanego do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub kościelnej osoby prawnej;

2.prowadzi działalność przez co najmniej jeden rok na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

3.posiada wpis w dokumentach rejestrowych potwierdzający działanie w dziedzinie objętej wnioskiem.

 

Alokacja

Dotacja: 6 mln zł., przy czym maksymalna kwota przypadająca na dany region, czyli jedną umowę, wynosi 1,2 mln. zł.

 

Poziom dofinansowania

1.Operator otrzyma dotację w formie ryczałtu w wysokości:
– 200 zł za każdą zawartą umowę o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania przez odbiorcę wsparcia PPCP z WFOŚiGW w Krakowie z bezpośrednią pomocą operatora – etap I, o którym mowa w ust. 7.5 pkt.2 Programu,
a następnie
– 500 zł po wypłacie płatności końcowej za każde zrealizowane przedsięwzięcie przez odbiorcę wsparcia PPCP z bezpośrednią pomocą operatora, jeśli w ramach przedsięwzięcia, w całości zrealizowano wariant optymalny z audytu energetycznego, nieprowadzący do osiągnięcia wskaźników kompleksowej termomodernizacji budynku/lokalu mieszkalnego– etap II, o którym mowa w ust. 7.5 pkt. 3 Programu – bez kompleksowej termomodernizacji,
albo
– 1 500 zł po wypłacie płatności końcowej za każde zrealizowane przedsięwzięcie przez odbiorcę wsparcia PPCP z bezpośrednią pomocą operatora, jeśli w ramach przedsięwzięcia, w całości zrealizowano wariant optymalny z audytu energetycznego, prowadzący do osiągnięcia wskaźników kompleksowej termomodernizacji budynku/lokalu mieszkalnego– etap II, o którym mowa w ust. 7.5 pkt. 3 Programu – z kompleksową termomodernizacją.
2.Dotacja będzie należna operatorowi jeżeli na terenie wybranego regionu, przy jego bezpośredniej pomocy zostanie zawartych minimum 100 umów o dofinansowanie w ramach części 2) lub 3) PPCP.

 

Zadania Operatora

1.Zadania operatora realizowane w ramach przedsięwzięcia podzielone zostały na dwa etapy, przy czym czynności przypisane do poszczególnych etapów mogą być realizowane równocześnie.

2.Bezpośrednia pomoc operatora w etapie I obejmuje w szczególności:
– identyfikację potencjalnych odbiorców wsparcia PPCP,
– przeprowadzenie rozmów/spotkań z potencjalnymi odbiorcami wsparcia PPCP na temat stanu budynku mieszkalnego w celu uświadomienia potrzeby wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku mieszkalnego ze wskazaniem możliwych rozwiązań technicznych oraz możliwości uzyskania dofinansowania wraz z oszacowaniem wysokości dotacji,
– wstępne oszacowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia odbiorcy wsparcia PPCP oraz poziomu możliwej do uzyskania dotacji (z uwzględnieniem prefinansowania) oraz przedstawienie tych szacunków odbiorcy wsparcia PPCP przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o dotację w ramach PPCP,
– pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP potencjalnych wykonawców audytu energetycznego polegająca na przedstawieniu i porównaniu oferty wykonawców z wykorzystaniem dostępnych rejestrów audytorów np. Platformy Ekspertów Efektywności Energetycznej (https://www.peee.gov.pl/pl). Możliwe jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez operatora, jeśli operator posiada stosowne kompetencje,
– pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP potencjalnych wykonawców prac z prefinansowaniem oraz wsparcie przy zawieraniu umów z tymi wykonawcami w celu uzyskania dotacji z prefinansowaniem.
– pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach PPCP oraz w trakcie ewentualnej poprawy lub uzupełnienia wniosku do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie a odbiorcą wsparcia w ramach PPCP.

3.Bezpośrednia pomoc operatora w etapie II obejmuje w szczególności:
– pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w koordynacji procesu inwestycyjnego, w szczególności ustalenie harmonogramu realizowanych prac uwzględniając wybrany wariant z audytu energetycznego, sposób i możliwości finansowania, w tym prefinansowania przedsięwzięcia przez odbiorcę wsparcia PPCP oraz bieżące gromadzenie powstałej dokumentacji realizacji przedsięwzięcia niezbędnej do jego rozliczenia, tj. bieżące kompletowanie niezbędnych załączników do wniosków o płatność składanych w kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia, pilnowanie aby dokumentacja była kompletna i poprawna merytorycznie tj. odzwierciedlała stan wykonanych prac oraz nie zawierała braków formalnych np. wymaganych podpisów itp.,
– pomoc w wyborze stosowanych w procesie inwestycyjnym urządzeń i materiałów w ramach wybranego wariantu z audytu energetycznego. Operator przedstawi w tym celu możliwe do zastosowania rodzaje urządzeń i materiałów, między innymi z wykorzystaniem Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (https://lista-zum.ios.edu.pl/),
– pomoc w wyborze przez odbiorcę wsparcia PPCP wykonawców prac oraz zawarciu umów pomiędzy wykonawcą a odbiorcą wsparcia PPCP,
– nadzór nad zgodnością realizacji prac z warunkami PPCP, w tym zgodnością instalowanych urządzeń lub materiałów z warunkami wskazanymi w załącznikach 2a lub 2b PPCP,
– w przypadku konieczności zaktualizowania audytu energetycznego na skutek zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez odbiorcę wsparcia PPCP, operator ma obowiązek udzielenia pomocy odbiorcy wsparcia PPCP w procesie aktualizacji audytu energetycznego oraz wystąpieniu o zmianę warunków umowy dotacji w WFOŚiGW w Krakowie,
– pomoc odbiorcy wsparcia PPCP w wypełnieniu i złożeniu wniosków o płatność w ramach PPCP oraz w trakcie ewentualnej poprawy lub uzupełnienia tych wniosków do momentu wypłaty płatności końcowej temu odbiorcy przez WFOŚiGW w Krakowie,
– operator zobowiązany jest zapewnić, że odbiorca wsparcia PPCP będzie w posiadaniu kompletnej i zgodnej z PPCP dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach PPCP, która będzie mogła być okazana WFOŚiGW w Krakowie w przypadku kontroli realizacji tego przedsięwzięcia.

 

Terminy związane z realizacją przedsięwzięć

1.Przedsięwzięcie realizowane przez operatora nie może rozpocząć się przed zawarciem umowy o dofinansowanie pomiędzy NFOŚiGW a Operatorem.
2.Złożenie kompletnego i poprawnego sprawozdania końcowego, potwierdzającego realizację przedsięwzięcia przez operatora może nastąpić najpóźniej do dnia 30.01.2026 r.

 

Informacja o koordynatorze programu

Koordynator programu: Barbara Maksimowska
Prosimy o kontakt pod adresem: Operatorzy-Malopolska@nfosigw.gov.pl

Czas trwania programu Czyste Powietrze

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

- podpisywanie umów do 31.12.2027 r,
- wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.
- nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program „Czyste Powietrze 2023” uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Profesjonalnie wykonamy,
doradzamy, projektujemy, realizujemy

Mając na uwadze jak skomplikowany i trudny technicznie może być proces dotacji w programie, jako fundacja służymy radą:
Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z doradcą lub zadzwoń

  Partnerzy

  Czyste Powietrze -
  jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?

  Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl.

  Wnioski na dofinansowanie w programie Czyste Powietrze składa się w postaci elektronicznej. Wnioskodawca przesyłający wniosek drogą elektroniczną zobowiązany jest również do wydrukowania i podpisania wniosku i dostarczenie go w postaci papierowej wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW. W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie papierowej.

  Mając na uwadze jak skomplikowany i trudny technicznie może być proces dotacji w programie, jako fundacja służymy radą:
  Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z doradcą lub zadzwoń