Dofinansowanie na pompy ciepła

Pompy ciepła z roku na rok staja się bardziej popularne. Ale tak na prawdę dlaczego?

Za pomocą pompy ciepła można ogrzewać budynek, a także podgrzewać wodę użytkową. Rozwiązanie to jest doceniane za efektywność i niezawodność działania. Pomimo tego, że pompy ciepła są najtańszym w eksploatacji ekologicznym rozwiązaniem, cena zakupu i instalacji pompy ciepła jest dla wielu osób nadal przeszkodą w montażu tego źródła ciepła. 

Warto wiedzieć, że podobnie jak inne rozwiązania OZE, także pompy ciepła są dofinansowywane z różnych programów. Dopłaty do pomp ciepła można uzyskać w ramach krajowych i regionalnych programów. 

Dofinansowanie do pomp ciepła dla nowego domu, dopłaty do pomp ciepła dla rolników, dla przedsiębiorców. To tylko niektóre z możliwości obniżenia kosztu inwestycji w pompy ciepła. 

Aby poznać możliwości jakie dają różne źródła dofinansowania, poniżej przedstawimy analizę obecnie dostępnych dopłat do pomp ciepła w 2022 roku.

.

Moje Ciepło: budżet programu „Moje Ciepło”  wynosi 600 mln zł 

Dla kogo: Właściciela lub współwłaściciela tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Nowy budynek to według zasad programu, taki który na dzień składania wniosku nie ma jeszcze zakończonej budowy albo wydanego pozwolenia na zamieszkanie oraz budynek co do którego złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Co można finansować: zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej

Wysokość dofinansowania: od 30 % do 45 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł.

Terminy, nabór wniosków:  II kwartału 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

 

Czyste Powietrze: budżet programu wynosi 103 miliardy zł

Dla kogo: Osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Co można finansować: zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej

Wysokość dofinansowania: Od 30 % do 90 % dofinansowania w zależności od opcji przedsięwzięcia jaką realizuje inwestor  

Terminy: nabór wniosków: ciągły, Okres kwalifikowalności do 31 grudnia 2027 roku (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) środki wydatkowane będą do 30 września 2029 roku

 

Energia Plus: budżet programu wynosi do 50 mln zł-dla dotacji, i do 3,95 mld zł dla pożyczek

Dla kogo: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

Co można finansować: zakup i montaż pompy ciepła

Wysokość dofinansowania: W ramach programu są przewidziane dwie formy wsparcia Beneficjentów: pożyczka do 85 % kosztów kwalifikowanych, dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych  

Terminy: nabór wniosków: ciągły. Okres kwalifikowalności do 2023 roku ( rozumiany jako podpisanie umowy , środki będą wydatkowane do 2025 roku

 

Stop Smog: budżet programu wynosi 698 mln zł

Dla kogo: osób fizycznych  ubogich energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych  program jest realizowany przez gminy, które są wnioskodawcą, a ostatecznym beneficjentem są osoby fizyczne ubogie energetycznie czyli takie, których koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu mieszkańców.

Co można finansować: zakup i montaż pompy ciepła

Wysokość dofinansowania: Do 70 % kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 53 000 zł

Terminy: Terminy naborów ustalają gminy, część naborów już trwa 

 

Agroenergia: budżet programu wynosi 200 mln zł

Dla kogo: Osób fizycznych będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo. Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Co można finansować: Zakup i montaż   pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW. W programie Agroenergia wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego.  Koszt audytu nie podlega dofinansowaniu. 

Wysokość dofinansowania: Program jest podzielony na dwie części, przy czym tylko I część dotyczy pomp ciepła.  Wysokość wsparcia jest  uzależniona od mocy instalacji. W I części programu można uzyskać do 40 % dofinansowania, maksymalnie 800 tysięcy złotych. 

Terminy: Nabór wniosków: ciągły. Okres kwalifikowalności do 2027 roku podpisywanie umów będzie realizowane do 2025 roku. 

 

Na koniec warto dodać, że dopłaty do pomp ciepła można uzyskać także w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w połączeniu z programem Czystego Powietrza – warunki, zasady, przykłady, ale co najważniejsze sam mechanizm jest warty zagłębienia. 

Mechanizm ulgi pozwala na odliczenie od podatku dochodowego wydatków na ekologiczne rozwiązania w budynkach mieszkalnych do wysokości 53 000 tysięcy złotych. Z tego rozwiązania mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych w których przeprowadzona jest inwestycja termomodernizacyjna. Czas realizacji inwestycji wynosi trzy lata. Ulga termomodernizacyjna jest wykazywania w rozliczeniu rocznym osób ponoszących wydatki. 

Możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu pomp ciepła jest jak widać wiele. Warto zamontować pompę ciepła i warto  korzystać z każdej dostępnej formy obniżenia kosztu zakupu. Rodzaj dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła najlepiej wybrać uwzględniając  potrzeby inwestora i cieszyć się czystym ciepłem przez długie lata. 

Jesteś zainteresowany szczegółami? Zapraszamy do kontaktu! 

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: