Dlaczego warto korzystać z energii odnawialnej w Polsce i jak wspierać jej rozwój

Odnawialne źródła energii mają potencjał, aby przynieść nam korzyści na więcej niż jeden sposób. Nie tylko mogą one pomóc zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych, ale również oferują korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Od zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza do tworzenia miejsc pracy i stymulowania działalności gospodarczej, odnawialne źródła energii oferują wiele korzyści. W Polsce istnieje wiele sposobów na wspieranie ich rozwoju. Od inwestowania w badania i rozwój do tworzenia zachęt dla społeczeństwa do przechodzenia na odnawialne źródła energii, istnieje wiele inicjatyw, które można wdrożyć, aby zachęcić do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Przy odpowiednim wsparciu, odnawialne źródła energii mogą pomóc Polsce w realizacji jej pełnego potencjału i stać się liderem w produkcji zrównoważonej energii.

 

Wprowadzenie do odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii to źródła energii, które są niewyczerpalne i ulegają naturalnemu uzupełnieniu. Obejmuje to różne formy energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, biomasy i pływów morskich. Paliwa kopalne takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny są nieodnawialnymi źródłami energii i powstają przez miliony lat z rozpadającej się materii organicznej. Ze względu na ich niewyczerpany charakter, odnawialne źródła energii mogą być niezawodnym źródłem energii przez długi okres czasu. Można to przypisać ich wrodzonej elastyczności, która pozwala na dostosowanie ich do zapotrzebowania na energię. Ponadto, te źródła energii mają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii. Wynika to z faktu, że ich emisja zanieczyszczeń jest znacznie niższa.

 

Korzyści z odnawialnych źródeł energii

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem paliw kopalnych jest poważnym problemem w wielu częściach świata. Spalanie paliw kopalnych prowadzi do emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Przyczynia się to do zmian klimatycznych, zakwaszenia oceanów i niszczenia lasów. Odnawialne źródła energii nie emitują żadnych szkodliwych zanieczyszczeń, co czyni je czystym źródłem energii. Spalanie paliw kopalnych doprowadziło do wzrostu średniej globalnej temperatury i wzrostu globalnych opadów. Zmniejszyło to tempo tworzenia się gleby, co zmniejszyło wydajność upraw, zmniejszyło długość okresów wegetacyjnych i zwiększyło tempo wymierania gatunków. Odnawialne źródła energii mogą pomóc w spowolnieniu tempa zmian klimatu poprzez zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze.

 

Odnawialne źródła energii w Polsce

Polska jest dużym krajem z ogromnymi obszarami otwartych terenów. Dzięki temu ma dobre warunki, aby czerpać korzyści z rozwoju odnawialnych źródeł energii. Energia słoneczna jest najbardziej obiecującą formą energii odnawialnej w Polsce. W kraju występuje duża liczba dni słonecznych każdego roku, a średni potencjał energii słonecznej wynosi 3,8 kWh/m2/dzień, co jest jednym z najwyższych w Europie. Może to zapewnić wystarczającą ilość energii do zasilania 6,6 mln polskich gospodarstw domowych. 

Energia wiatrowa może nie jest tak obfita jak energia słoneczna w Polsce, ale ma wyższy potencjał do produkcji energii elektrycznej. Średni potencjał energii wiatrowej w Polsce wynosi 6.500 kWh/m2/rok. Jest to znaczna ilość energii, która może być wykorzystana do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Hydroenergia korzysta z regulacji rzek i zbiorników wodnych w Polsce. Może to być wykorzystane do generowania dużych ilości energii elektrycznej w miesiącach letnich, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest bardzo wysokie. 

Biomasa to spalanie materii roślinnej w celu uzyskania energii. Obejmuje ona drewno, uprawy rolne i materiały leśne. W Polsce wykorzystanie biomasy było ograniczone ze względu na brak dużego przemysłu leśnego. Doprowadziło to do wykorzystania importowanej biomasy do zasilania elektrowni.

 

Sposoby wspierania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Inwestowanie w badania i rozwój – Rozwój odnawialnych źródeł energii doprowadził do wielu innowacji w technologii. Doprowadziło to do rozwoju nowych rodzajów odnawialnych źródeł energii i ulepszenia obecnych technologii. W Polsce brakowało funduszy na badania i rozwój w zakresie odnawialnych źródeł energii. Doprowadziło to do braku rozwoju w tej dziedzinie w kraju. 

Tworzenie zachęt i dotacji – Rząd może stworzyć zachęty i dotacje do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Można to zrobić poprzez stworzenie równych szans dla odnawialnych źródeł energii i zwiększenie dotacji na rozwój i wykorzystanie czystych źródeł energii. Może to pomóc w obniżeniu kosztów produkcji czystej energii i uczynić ją bardziej konkurencyjną w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. 

Promowanie edukacji i świadomości społecznej – Społeczeństwo ma do odegrania dużą rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Można to zrobić poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat potencjalnych korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii. Można to zrobić poprzez kampanie medialne i seminaria edukacyjne. Może to pomóc w doprowadzeniu do zmiany w podejściu do czystych źródeł energii i uczynić je głównym źródłem energii. 

Integracja z siecią i magazynowanie – Rozwój odnawialnych źródeł energii może być korzystny tylko wtedy, gdy zostaną one zintegrowane z siecią. Oznacza to, że mogą być łatwo włączone do systemu i mogą być wykorzystane do zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Brak integracji z siecią jest jednym z głównych powodów, dla których odnawialne źródła energii nie były wykorzystywane jako źródło energii w wielu krajach. Jest to często określane jako „nieciągłość” energii odnawialnej i odnosi się do niezdolności do produkowania energii, gdy jest ona potrzebna. Brak magazynowania jest wyzwaniem, które może zostać pokonane w przyszłości. Jednak brak integracji z siecią jest wyzwaniem, które można pokonać dzięki odpowiedniej technologii. Obejmuje to rozwój inteligentnych sieci i wykorzystanie akumulatorów do integracji sieci.

 

Inicjatywy rządowe wspierające rozwój energetyki odnawialnej

Rząd Polski kładzie duży nacisk na promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kraju. Przyjął politykę i inicjatywy wspierające rozwój przemysłu energii odnawialnej i zachęcające do korzystania z energii odnawialnej w kraju. Krajowy Program Energii Odnawialnej – (KPRE) jest dokumentem politycznym, który ma na celu wspieranie rozwoju przemysłu energii odnawialnej w Polsce. Jest to ważna strategia, która promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kraju. Program składa się z dwóch części: Krajowego Planu Działań na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii oraz Ram instytucjonalnych promocji odnawialnych źródeł energii. Pierwsza część programu to plan działań. Druga część programu opisuje ramy instytucjonalne dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Polski rząd wprowadził również system zielonych certyfikatów. Program ten wymaga od dostawców energii elektrycznej pozyskiwania określonego procentu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dostawcy energii elektrycznej otrzymujący energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii otrzymują określoną liczbę zielonych certyfikatów, które mogą sprzedać innym dostawcom, którzy nie korzystają z energii odnawialnej.

 

Podsumowanie

Inwestycje w nowe technologie i poprawa efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogą obniżyć koszty produkcji. Dzięki temu czysta energia może stać się konkurencyjna wobec konwencjonalnych źródeł energii. W miarę rozwoju nowych technologii oczekuje się, że koszt produkcji odnawialnych źródeł energii będzie spadał. Może to sprawić, że czysta energia stanie się konkurencyjna w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii, a przejście na odnawialne źródła energii będzie łatwiejsze i tańsze. W rezultacie oczekuje się, że więcej osób przejdzie na czyste źródła energii. Pomoże to w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i przyczyni się do łagodzenia zmian klimatycznych.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: